Cieľ vzdelávania: vedieť uplatniť v praxi legislatívne požiadavky pre danú podkategóriu pedagogického zamestnanca a rozšíriť si portfólio aktivít zdieľaním dobrej praxe

Obsah vzdelávania: legislatívny rámec a základné dokumenty, vychovávateľ ako riadiaci prvok vo vzťahu k rôznym skupinám, výmena dobrej praxe – diskusia; po dohode aj Literárne dielne čítania

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Zuzana Herbrychová, Janka Kamenská Halečková