Pribúda detí s depresiami, úzkosťou, závislosťou od mobilných telefónov alebo športu. Terapeuti a adiktológovia sa zhodujú, že aj toto je vplyv kovidovej izolácie.

Je veľmi dôležité, že sa v rámci kurikulárnej reformy dosiahla harmonizácia obsahových a výkonových štandardov. Vďaka nej sa budú ľahšie napĺňať ciele zmien: zvýšenie citlivosti vzdelávacích programov na konkrétne možnosti žiakov či zabezpečenie podnetného vzdelávania pre všetkých žiakov.

Cieľom vzdelávania Klíma triedy je zoznámiť účastníkov s rôznymi možnosťami vytvárania tvorivej klímy a špecifiká triedy v procese akejkoľvek transformácie – novovzniknuté kolektívy, adaptácia v prvom ročníku základnej školy, začlenenie nového žiaka. Vzdelávanie je vedené formou zážitkového učenia. Účastníci sa zamerajú aj na to, ako spoznať špecifiká skupiny, súvislosti z nich vyplývajúce a či schopnosť zosúladiť ich s potrebami konkrétnej triedy. Oboznámia sa a budú pracovať s požiadavkami a zásadami bezpečného edukačného prostredia. Zároveň rozšíria svoje portfólio aktivít zdieľaním dobrej praxe.

Oblasť: Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie

Lektorka: Janka Kamenská Halečková, Denisa Papíková

    Napíšte nám

    * Povinné