Pribúda detí s depresiami, úzkosťou, závislosťou od mobilných telefónov alebo športu. Terapeuti a adiktológovia sa zhodujú, že aj toto je vplyv kovidovej izolácie.

Je veľmi dôležité, že sa v rámci kurikulárnej reformy dosiahla harmonizácia obsahových a výkonových štandardov. Vďaka nej sa budú ľahšie napĺňať ciele zmien: zvýšenie citlivosti vzdelávacích programov na konkrétne možnosti žiakov či zabezpečenie podnetného vzdelávania pre všetkých žiakov.

Cieľ vzdelávania: vedieť uplatniť v praxi princípy pozitívnej sociálnej klímy v bežnej triede i v procese akejkoľvek transformácie triedneho kolektívu (napr. nový kolektív, príchod nového žiaka…) a rozšíriť si portfólio aktivít

Obsah vzdelávania: základné pojmy – princípy, vplyvy a roviny sociálnej klímy, učiteľ ako tvorca edukačného prostredia, učiteľ a jeho význam pri vytváraní pozitívnej sociálnej klímy, výmena dobrej praxe so zameraním na proces budovania sociálnej klímy – diskusia

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorky: Zuzana Herbrychová, Janka Kamenská Halečková

    Napíšte nám

    * Povinné