Jedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť učiť sa, nadobudnúť a nestratiť vnútornú motiváciu pre vzdelávanie, osvojiť si zručnosti potrebné pre život a perspektívne pracovné uplatnenie a celoživotné učenie sa.
Slovné hodnotenie ponúka príležitosť dosiahnuť tieto ciele.
Vďaka slovnému hodnoteniu sa však učiteľ okrem toho naučí

  • zámerne usmerňovať proces učenia;
  • spolupracovať so žiakmi;
  • posúdiť adekvátnosť svojich metód, stratégií…;

a lepšie spozná svojich žiakov…

Oblasť: Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie/Vzdelávací proces a vyučovací proces)

Lektorka: Zuzana Herbrychová, Lenka Mihalicová

    Napíšte nám

    * Povinné