Do zoznamu najviac žiadaných zručností v roku 2030 OECD zaradilo aj vyhodnocovanie a rozhodovanie, nápaditosť a kreativita, aktívne učenie sa či originalitu. Práve nápaditosť či kreativita sú tie oblasti, v ktorých majú ľudia náskok (či navrch) pred umelou inteligenciou.

Účastníci vzdelávania Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaní sa zoznámia s súborom tvorivých úloh s využitím medzipredmetových vzťahov v praxi. Vzdelávanie je založené na rozvíjaní tvorivého potenciálu osobnosti učiteľa. Ťažiskom nie je hotové odovzdávanie vedomostí ale taká forma výučby, ktorá je založená na aktivizujúcich metódach a rozvíjaní tvorivosti. Ak má učiteľ viesť žiakov k tvorivosti, musí byť sám tvorivý.

Siahnuť po tomto vzdelávaní by mali hlavne učitelia, ktorí zapájajú kreatívne myslenie a hravosť do svojej práce. Tí, ktorí akceptujú jedinečnosť každého žiaka a komunikujú so žiakmi s rešpektom. Každý účastník odchádza s postupným krokmi ako aplikovať tvorivosť v praxi a so zbierkou úloh z oblasti vzdelávania pre 1. stupeň ZŠ.

Cieľ vzdelávania: prehĺbiť, rozšíriť a inovovať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania kreatívneho myslenia, kreativity a kreatívneho riešenia problémov u žiakov vo vyučovacích situáciách v triede

Obsah vzdelávania: tvorivé myslenie (znaky, princípy, myslenie), vyučovacie stratégie a úlohy podporujúce rozvoj kreatívneho myslenia žiakov, tvorba vlastných úloh na podporu tvorivosti, reflexia úloh na rozvíjanie kreativity v edukačnom procese, tvorivosť v predmete hudobná výchova, netradičné hudobné nástroje

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Miriam Nemlahová, Denisa Papíková