Do zoznamu najviac žiadaných zručností v roku 2030 OECD zaradilo aj vyhodnocovanie a rozhodovanie, nápaditosť a kreativita, aktívne učenie sa či originalitu. Práve nápaditosť či kreativita sú tie oblasti, v ktorých majú ľudia náskok (či navrch) pred umelou inteligenciou.

Účastníci vzdelávania Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaní sa zoznámia s súborom tvorivých úloh s využitím medzipredmetových vzťahov v praxi. Vzdelávanie je založené na rozvíjaní tvorivého potenciálu osobnosti učiteľa. Ťažiskom nie je hotové odovzdávanie vedomostí ale taká forma výučby, ktorá je založená na aktivizujúcich metódach a rozvíjaní tvorivosti. Ak má učiteľ viesť žiakov k tvorivosti, musí byť sám tvorivý.

Siahnuť po tomto vzdelávaní by mali hlavne učitelia, ktorí zapájajú kreatívne myslenie a hravosť do svojej práce. Tí, ktorí akceptujú jedinečnosť každého žiaka a komunikujú so žiakmi s rešpektom. Každý účastník odchádza s postupným krokmi ako aplikovať tvorivosť v praxi a so zbierkou úloh z oblasti vzdelávania pre 1. stupeň ZŠ.

Oblasť: Zmeny školského kurikula/Vzdelávací proces a vyučovací proces

Lektorka: Miriam Nemlahová, Denisa Papíková