Je to o kultúre, kde je myslenie viditeľné, respektíve zviditeľňované, aktívne podporované a videné ako obrovská hodnota, čím vieme u žiakov dosiahnuť privlastnenie si celého učenia sa – žiaci to robia pre seba, nie pre učiteľa alebo známky.

Jozef Sopoliga

Jedným z charakteristických znakov vyučovania a učenia sa 21. storočia je rozvoj zručností kritického a kreatívneho myslenia. Medzi kľúčové nástroje na rozvoj a hodnotenie týchto zručností patrí aj tzv. viditeľné myslenie.

Prvky viditeľného myslenia, tzv. myšlienkové rutiny, môžete uplatniť v rámci celej vyučovacej hodiny; rovnako však je možné s nimi pracovať len v istej fáze.

Cieľom vzdelávania je, aby si účastníci osvojili a prakticky vyskúšali niekoľko myšlienkových rutín. Ich využitie v procese umožní, aby u žiakov došlo k hlbšiemu pochopeniu podstaty a pravdy, kultivácii kreatívnych prístupov, rozvoju aktívneho záujmu o príležitosti k mysleniu a učeniu sa. Výsledkom by mal byť absolvent, ktorý je zaujatý a aktívny mysliteľ schopný komunikovať, inovovať, spolupracovať a riešiť problémy.

Oblasť Digitalizácia/ Vzdelávací proces a vyučovací proces

Lektorka: Zuzana Herbrychová, Eva Uličná

    Napíšte nám

    * Povinné