Cieľ vzdelávania: zvýšiť profesionálnu zdatnosť pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie rizikového správania

Obsah vzdelávania: prevencia rizikového správania – prečo je prevencia dôležitá, prevencia agresívneho správania – agresia, nenávistné prejavy, šikanovanie, kyberšikanovanie, prevencia intolerancie a radikalizácie – antisemitizmus, extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, prevencia závislostí – látkových, nelátkových – netolizmus, nomofóbia, gamblerstvo, prevencia rizikového sexuálneho správania – problematika vytvárania vzťahov, kamarát/priateľ/partner, prevencia zameraná na spektrum porúch príjmu potravy – anorexia, bulímia, sebapoškodzovanie, prevencia syndrómu CAN, CSA – domáce násilie, týranie, sexuálne zneužívanie, zanedbávanie, prevencia obchodovania s ľuďmi

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Lenka Mihalicová, Denisa Papíková