Algoritmizácia a programovanie v jazyku Scratch

Obsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka Scratch, nástroje jazyka Scratch, základné programátorské konštrukcie, didaktika výučby, inovatívne prístupy pri výučbe algoritmizácie – bádanie, viditeľné myslenie, práca s chybou, rozvíjanie stratégií na

Viditeľné myslenie v informatike

Je to o kultúre, kde je myslenie viditeľné, respektíve zviditeľňované, aktívne podporované a videné ako obrovská hodnota, čím vieme u žiakov dosiahnuť privlastnenie si celého učenia sa – žiaci to

Slovné hodnotenie

Jedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť učiť sa, nadobudnúť a nestratiť vnútornú motiváciu pre vzdelávanie, osvojiť si zručnosti

Formatívne hodnotenie

Jedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť učiť sa, nadobudnúť a nestratiť vnútornú motiváciu pre vzdelávanie, osvojiť si zručnosti

Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaní

Do zoznamu najviac žiadaných zručností v roku 2030 OECD zaradilo aj vyhodnocovanie a rozhodovanie, nápaditosť a kreativita, aktívne učenie sa či originalitu. Práve nápaditosť či kreativita sú tie oblasti, v

Didakticko-reflexívne komunity

Didaktická reflexia vzniká, keď ako učiteľ reflektujem svoje postupy, všímam si ich detaily a dopady, reakcie žiakov, pričom som v tom zároveň v komunite s ostatnými. Nie niekto zvonku, ale

Komunikácia so žiakom

V dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie (Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania) sú ciele základného vzdelávania definované tak, aby každý žiak získal rozvinutú všestrannú a funkčnú gramotnosť v súlade s

Klíma triedy

Pribúda detí s depresiami, úzkosťou, závislosťou od mobilných telefónov alebo športu. Terapeuti a adiktológovia sa zhodujú, že aj toto je vplyv kovidovej izolácie. Je veľmi dôležité, že sa v rámci

Naša škola číta

Škola má veľký potenciál pri utváraní čitateľských návykov. U detí, ktoré nemajú kvalitné rodinné čitateľské zázemie, je škola dokonca hlavným aktérom. Ak sa venuje vytváraniu čitateľských návykov – rozprávaním či