Efektívnejšia práca v skupinách pomocou metódy SCRUM

Metóda SCRUM je obľúbenou formou organizácie práce v tímoch v mnohých firmách, dokáže ale vytvoriť skvelú spoluprácu aj pri skupinovej práci a práci na projektoch v rámci tried. Dáva priestor

Tvorba online testov

Didaktické testy vo vyučovacom procese umožňujú učiteľovi získať spätnú väzbu o procese porozumenia učiva a získaných poznatkoch u žiakov. Využitie počítača a internetu pri tvorbe a zdieľaní testov uľahčuje učiteľovi

Cloudové riešenia v práci učiteľa

Cloudové riešenia vo vyučovacom procese umožňujú učiteľovi a žiakom dostupnosť učebných materiálov z rôznych zariadení v ľubovoľnom čase. Využívanie cloudového priestoru pri tvorbe a zdieľaní vyučovacích materiálov podporí aktivitu žiakov,

Motivácia ako predpoklad úspešného učenia sa žiakov v škole

Motivácia žiakov patrí k významným faktorom vplývajúcim na vyučovací proces. Žiaci potrebujú byť dostatočne motivovaní, pretože ak sa nevenuje motivácii dostatočná pozornosť znižuje sa efektívnosť ich snaženia. Cieľ vzdelávania: účastníci spoznajú

Práca s chybou

Chyba pri akejkoľvek ľudskej činnosti je prirodzený jav, najmä keď sa človek túto činnosť ešte len učí. Ak je s chybou dobre naložené, je vítaným spoločníkom na ceste k porozumeniu.

Rovesnícke vzdelávanie

Pozorovali ste už niekedy skupinku detí rôzneho veku, ktoré sa spolu učia? Je úžasné, ako zvládajú medzi sebou komunikáciu, dohodnú sa, spolupracujú, riešia konflikty, nastavujú si pravidlá, menia ich v

Wellbeing/Wellbeing v školskom prostredí

Ponúkame vám vzdelávanie k súčasnej a veľmi aktuálnej téme – ako dosiahnuť to, aby sme boli vo svojom osobnom a pracovnom živote spokojní a šťastní, jednoducho, aby sme boli v

Prevencia rizikového správania v škole

Cieľ vzdelávania: zvýšiť profesionálnu zdatnosť pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie rizikového správania Obsah vzdelávania: prevencia rizikového správania – prečo je prevencia dôležitá, prevencia agresívneho správania – agresia, nenávistné prejavy, šikanovanie, kyberšikanovanie,

Online a offline nástroje v práci učiteľa

Cieľ vzdelávania: rozšíriť portfólio metód, nástrojov a prostriedkov, podporiť efektívne kombinovanie online a offline nástrojov v závislosti od študijných potrieb žiaka/triedy Obsah vzdelávania: online a offline nástroje – ako prepájať prezenčné