Práca s chybou

Chyba pri akejkoľvek ľudskej činnosti je prirodzený jav, najmä keď sa človek túto činnosť ešte len učí. Ak je s chybou dobre naložené, je vítaným spoločníkom na ceste k porozumeniu.

Rovesnícke vzdelávanie

Pozorovali ste už niekedy skupinku detí rôzneho veku, ktoré sa spolu učia? Je úžasné, ako zvládajú medzi sebou komunikáciu, dohodnú sa, spolupracujú, riešia konflikty, nastavujú si pravidlá, menia ich v

Wellbeing/Wellbeing v školskom prostredí

Ponúkame vám vzdelávanie k súčasnej a veľmi aktuálnej téme – ako dosiahnuť to, aby sme boli vo svojom osobnom a pracovnom živote spokojní a šťastní, jednoducho, aby sme boli v

Prevencia rizikového správania v škole

Cieľ vzdelávania: zvýšiť profesionálnu zdatnosť pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie rizikového správania Obsah vzdelávania: prevencia rizikového správania – prečo je prevencia dôležitá, prevencia agresívneho správania – agresia, nenávistné prejavy, šikanovanie, kyberšikanovanie,

Online a offline nástroje v práci učiteľa

Cieľ vzdelávania: rozšíriť portfólio metód, nástrojov a prostriedkov učiteľa, podporiť efektívne kombinovanie online a offline nástrojov v závislosti od študijných potrieb žiaka/triedy Obsah vzdelávania: online a offline nástroje – ako prepájať

4C

Cieľ vzdelávania: rozvinúť vybrané soft skills v práci učiteľa prostredníctvom formálneho i neformálneho vzdelávania, poukázať na dôležitosť vybraných zručností pre súčasný svet Obsah vzdelávania: rozvoj soft skills/mäkkých zručností v škole – prečo

Slová, ktoré bolia

Interaktívne online neformálne stretnutie spojené s diskusiou – ochutnávka témy prevencie a scitlivovania v rôznych oblastiach nášho života so zameraním na elimináciu nenávistných prejavov a zamedzeniu šírenia nenávisti v online

Formatívne hodnotenie

Jedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť učiť sa, nadobudnúť a nestratiť vnútornú motiváciu pre vzdelávanie, osvojiť si zručnosti