Motivácia ako predpoklad úspešného učenia sa žiakov v škole

Motivácia žiakov patrí k významným faktorom vplývajúcim na vyučovací proces. Žiaci potrebujú byť dostatočne motivovaní, pretože ak sa nevenuje motivácii dostatočná pozornosť znižuje sa efektívnosť ich snaženia. Cieľ vzdelávania: účastníci spoznajú

Učiace sa skupiny

Didaktická reflexia vzniká, keď ako učiteľ reflektujem svoje postupy, všímam si ich detaily a dopady, reakcie žiakov, pričom som v tom zároveň v komunite s ostatnými. Nie niekto zvonku, ale

Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaní

Do zoznamu najviac žiadaných zručností v roku 2030 OECD zaradilo aj vyhodnocovanie a rozhodovanie, nápaditosť a kreativita, aktívne učenie sa či originalitu. Práve nápaditosť či kreativita sú tie oblasti, v

Naša škola číta

Škola má veľký potenciál pri utváraní čitateľských návykov. U detí, ktoré nemajú kvalitné rodinné čitateľské zázemie, je škola dokonca hlavným aktérom. Ak sa venuje vytváraniu čitateľských návykov – rozprávaním či

Tvorba úloh v predmetoch na 1. stupni ZŠ

Tomáš Feřtek sa v závere svojej knihy Co je nového ve vzdělávaní pýta, aké otázky si máme klásť, aké riešenia hľadať, aby školy prežili v dnešnom tekutom (=neustále sa meniacom)