O nás

Eva Uličná

Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia matematika - informatika - aplikovaná informatika. Učenie je moja celoživotná láska a nesmierne si ho užívam, obzvlášť keď s deťmi objavujeme niečo nové pre nich aj pre mňa. Cítim pri ňom ale aj veľkú zodpovednosť. Vnímam, že svet kladie a bude klásť na súčasné deti úplne iné požiadavky, ako kládol na predchádzajúce generácie. Prispôsobovanie sa tejto novej dobe môže byť pre učiteľa frustrujúce alebo vzrušujúce a zábavné (a možno tak trochu zo všetkého). Ako mentor chcem pomôcť učiteľom nasmerovať sa práve k tej zábave a radosti.

Zuzana Herbrychová

Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia slovenský jazyk - dejepis, absolventka IRPU, aktívny obyvateľ Krajiny čitateľov. Kľúčové hodnoty sú pre mňa (v pracovnom aj osobnom živote) láska, sloboda a zodpovednosť. Veľmi dôležité sú však aj autentickosť, dôvera, nadšenie, pokora, rešpekt, tolerancia, zmysluplnosť. Mentoringom chcem trpezlivo pomáhať hľadať iným ľuďom ich potenciál, rozvíjať silné stránky; spoločne objavovať a pomenúvať ďalšie možné kroky v raste.

Jana Učníková

Učím na základnej škole matematiku a etickú výchovu  v Kláštore pod Znievom. Držím sa starého židovského citátu: „Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci.“ Neviem si predstaviť krajšiu prácu  pre seba. Svoju energiu dopĺňam rôznymi športovými aktivitami vo voľnom čase. Vždy som sa  zaoberala zmenami v našich školách a celú svoju profesionálnu kariéru sa vzdelávam. Mojím cieľom je odhaľovať  potenciál u kolegov a spolu s nimi  rásť. 

Janka Kamenská Halečková

Učiteľ s kvalifikáciou pre predškolskú pedagogiku, 1. stupeň ZŠ,  2. stupeň - etickú výchovu a slovenský jazyk, školský psychológ, riadiaci pracovník.  Za základné hodnoty považujem zodpovednosť, úctu , otvorenosť. Mentoring chápem ako jednu z efektívnych ciest sebarozvoja.  Jeho prostredníctvom ponúkam svoju pomoc  pri sebapoznávaní,  riešení problémov vo vzťahovej, edukačnej a riadiacej oblasti.  Pozývam aktívnych a nadšených ľudí na zmysluplnú cestu posilnenia osobných i profesionálnych kompetencií.

Miriam Nemlahová

Som učiteľka 1.stupňa ZŠ, recenzent učebníc a  mentor v oblasti vzdelávania.Mám skúsenosti s integrovaným tematickým vyučovaním, Montessori matematikou aj s prácou zdravotne znevýhodnených žiakov. Preferujem individuálny prístup, empatiu a otvorenosť. Inklinujem však k práci intelektovo nadaných žiakov, kde sa môžem realizovať pri zážitkovom učení. Podporujem  žiakov v tvorivosti, dbám o rozvoj logického myslenia a komunikačných zručnosti.

Lenka Mihalicová

Potrebné kompetencie som získala dlhoročnou prácou učiteľky (DEJ, RUJ, ETV...), celoživotným vzdelávaním a tiež ako lektorka a trénerka tém v spoločenskovednej oblasti – multikultúrna výchova, ľudské a občianske práva, globálne vzdelávanie, soft skills, sociálno-patologické javy, ... V súčasnosti pracujem na pozícii internej expertky vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Svojim mentees chcem byť sprievodcom na ceste sebarozvoja tak, aby vedeli byť vo svojej práci šťastní a spokojní, dokázali vlastnú spokojnosť a zmysluplnosť svojej práce preniesť na svojich žiakov a ich rodičov.

Denisa Papíková

Som školský psychológ, mentor, na riešenie orientovaný poradca. Zmyslom mojej práce a životným poslaním je práca s deťmi. Umožňuje mi byť kreatívna, komunikatívna, odvážna, ale aj citlivá, otvorená a loajálna. Škola je miestom, kde vznikajú spomienky, ktoré nás sprevádzajú celý život. Preto je dôležité, aby sme naše školstvo spoločnými silami povýšili na dielňu ľudskosti, empatie, rešpektu a úcty. Najradšej pomáham pri odhaľovaní potenciálu, stanovení cieľov a nastavení krokov na jeho dosiahnutie. Mentoring predstavuje pre mňa partnerstvo zamerané na rozvoj osobnosti. Najdôležitejšia zo všetkého je komunikácia medzi mentorom a mentee, vzájomný rešpekt a dôvera v úspešný proces.