O nás

Eva Uličná

Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia matematika - informatika - aplikovaná informatika. Učenie je moja celoživotná láska a nesmierne si ho užívam, obzvlášť keď s deťmi objavujeme niečo nové pre nich aj pre mňa. Cítim pri ňom ale aj veľkú zodpovednosť. Vnímam, že svet kladie a bude klásť na súčasné deti úplne iné požiadavky, ako kládol na predchádzajúce generácie. Prispôsobovanie sa tejto novej dobe môže byť pre učiteľa frustrujúce alebo vzrušujúce a zábavné (a možno tak trochu zo všetkého). Ako mentor chcem pomôcť učiteľom nasmerovať sa práve k tej zábave a radosti.

Zuzana Herbrychová

Učiteľka na 2. stupni ZŠ, kombinácia slovenský jazyk - dejepis, absolventka IRPU, aktívny obyvateľ Krajiny čitateľov. Kľúčové hodnoty sú pre mňa (v pracovnom aj osobnom živote) láska, sloboda a zodpovednosť. Veľmi dôležité sú však aj autentickosť, dôvera, nadšenie, pokora, rešpekt, tolerancia, zmysluplnosť. Mentoringom chcem trpezlivo pomáhať hľadať iným ľuďom ich potenciál, rozvíjať silné stránky; spoločne objavovať a pomenúvať ďalšie možné kroky v raste.

Denisa Papíková

Som školský psychológ, mentor, na riešenie orientovaný poradca. Zmyslom mojej práce a životným poslaním je práca s deťmi. Umožňuje mi byť kreatívna, komunikatívna, odvážna, ale aj citlivá, otvorená a loajálna. Škola je miestom, kde vznikajú spomienky, ktoré nás sprevádzajú celý život. Preto je dôležité, aby sme naše školstvo spoločnými silami povýšili na dielňu ľudskosti, empatie, rešpektu a úcty. Najradšej pomáham pri odhaľovaní potenciálu, stanovení cieľov a nastavení krokov na jeho dosiahnutie. Mentoring predstavuje pre mňa partnerstvo zamerané na rozvoj osobnosti. Najdôležitejšia zo všetkého je komunikácia medzi mentorom a mentee, vzájomný rešpekt a dôvera v úspešný proces.

Janka Kamenská Halečková

Učiteľ s kvalifikáciou pre predškolskú pedagogiku, 1. stupeň ZŠ,  2. stupeň - etickú výchovu a slovenský jazyk, školský psychológ, riadiaci pracovník.  Za základné hodnoty považujem zodpovednosť, úctu , otvorenosť. Mentoring chápem ako jednu z efektívnych ciest sebarozvoja.  Jeho prostredníctvom ponúkam svoju pomoc  pri sebapoznávaní,  riešení problémov vo vzťahovej, edukačnej a riadiacej oblasti.  Pozývam aktívnych a nadšených ľudí na zmysluplnú cestu posilnenia osobných i profesionálnych kompetencií.

Miriam Nemlahová

Som učiteľka 1. stupňa ZŠ, recenzent učebníc a  mentor v oblasti vzdelávania. Mám skúsenosti s integrovaným tematickým vyučovaním, Montessori matematikou aj s prácou zdravotne znevýhodnených žiakov. Preferujem individuálny prístup, empatiu a otvorenosť. Inklinujem však k práci intelektovo nadaných žiakov, kde sa môžem realizovať pri zážitkovom učení. Podporujem  žiakov v tvorivosti, dbám o rozvoj logického myslenia a komunikačných zručnosti.

Lenka Mihalicová

Potrebné kompetencie som získala dlhoročnou prácou učiteľky na 2. stupni ZŠ a SŠ s aprobáciou dejepis - ruský jazyk a literatúra - etická výchova, skúsenosťami vo vedení štátnej, ale aj súkromnej školy a celoživotným vzdelávaním. Pracovala som niekoľko rokov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde som nadobudla ďalšie zručnosti v oblasti práce s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Pôsobím ako lektorka a trénerka spoločenskovedných tém – multikultúrna výchova, ľudské a občianske práva, globálne vzdelávanie, soft skills, prevencia rizikového správania, ... Viem aké dôležité je pre každého z nás byť šťastným, viesť naplnený život a mať zmysluplnú prácu. Práve preto by som chcela byť svojim mentees sprievodkyňou na ceste sebarozvoja tak, aby vedeli byť vo svojej práci šťastní a spokojní, dokázali vlastnú spokojnosť a zmysluplnosť svojej práce preniesť na svojich žiakov a ich rodičov.