Kontaktné informácie

Lenka Mihalicová

mentorka

Potrebné kompetencie som získala ako učiteľka na 2. stupni ZŠ a SŠ s aprobáciou dejepis – ruský jazyk – etická výchova, skúsenosťami vo vedení štátnej, ale aj súkromnej školy a celoživotným vzdelávaním. Pracovala som niekoľko rokov vo VÚDPaP, kde som nadobudla zručnosti v oblasti práce s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Pôsobím ako lektorka a trénerka rôznych tém – multikultúrna výchova, ľudské a občianske práva, globálne vzdelávanie, soft skills, prevencia rizikového správania, … Viem aké dôležité je pre každého z nás byť šťastným, viesť naplnený život a mať zmysluplnú prácu. Práve preto by som chcela byť svojim mentees sprievodkyňou na ceste sebarozvoja tak, aby vedeli byť vo svojej práci šťastní a spokojní, dokázali vlastnú spokojnosť a zmysluplnosť svojej práce preniesť na svojich žiakov, ich rodičov a tiež svojich kolegov.