Kontaktné informácie

Lenka Mihalicová

mentorka

Potrebné kompetencie som získala dlhoročnou prácou učiteľky (DEJ, RUJ, ETV…), celoživotným vzdelávaním a tiež ako lektorka a trénerka tém v spoločenskovednej oblasti – multikultúrna výchova, ľudské a občianske práva, globálne vzdelávanie, soft skills, sociálno-patologické javy, … V súčasnosti pracujem na pozícii internej expertky vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Svojim mentees chcem byť sprievodcom na ceste sebarozvoja tak, aby vedeli byť vo svojej práci šťastní a spokojní, dokázali vlastnú spokojnosť a zmysluplnosť svojej práce preniesť na svojich žiakov a ich rodičov.