Od textu k prednesu

V spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom sme pripravili (nielen) aktualizačné vzdelávanie Od textu k prednesu. Účastníci spoznajú jednotlivé fázy vzniku umeleckého prednesu od výberu textu, cez interpretáciu až k realizácii umeleckého

Efektívnejšia práca v skupinách pomocou metódy SCRUM

Metóda SCRUM je obľúbenou formou organizácie práce v tímoch v mnohých firmách, dokáže ale vytvoriť skvelú spoluprácu aj pri skupinovej práci a práci na projektoch v rámci tried. Dáva priestor

Tvorba online testov

Didaktické testy vo vyučovacom procese umožňujú učiteľovi získať spätnú väzbu o procese porozumenia učiva a získaných poznatkoch u žiakov. Využitie počítača a internetu pri tvorbe a zdieľaní testov uľahčuje učiteľovi

Cloudové riešenia v práci učiteľa

Cloudové riešenia vo vyučovacom procese umožňujú učiteľovi a žiakom dostupnosť učebných materiálov z rôznych zariadení v ľubovoľnom čase. Využívanie cloudového priestoru pri tvorbe a zdieľaní vyučovacích materiálov podporí aktivitu žiakov,

Algoritmizácia a programovanie v jazyku Scratch

Cieľ vzdelávania: získať základy práce v jazyku Scratch Obsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka Scratch, nástroje jazyka Scratch, základné programátorské konštrukcie, didaktika výučby, inovatívne prístupy pri výučbe algoritmizácie – bádanie,

Klub moderných učiteľov

Spolu s Indíciou pre vás pripravujeme medzipredmetové otvorené Kluby moderných učiteľov.Zo skúsenosti vieme, že pre učiteľov sú spoločné diskusie, zdieľanie myšlienok a nápadov v príjemnom priateľskom prostredí, inšpirovanie a motivovanie

Ponuka aktualizačných vzdelávaní vo februári 2022

Vo februári 2022 vám ponúkame nasledujúce aktualizačné vzdelávania: Formatívne hodnotenie pre začiatočníkov I. Kompetencie vychovávateľa ŠKD Tvorba aplikačných úloh v matematike Aktualizačné vzdelávania si môže škola dohodnúť pre svojich učiteľov

Tvorba úloh v predmetoch na 1. stupni ZŠ

Tomáš Feřtek sa v závere svojej knihy Co je nového ve vzdělávaní pýta, aké otázky si máme klásť, aké riešenia hľadať, aby školy prežili v dnešnom tekutom (=neustále sa meniacom)

Ponuka aktualizačných vzdelávaní v januári 2022

V januári 2022 vám ponúkame nasledujúce aktualizačné vzdelávania: Formatívne hodnotenie pre začiatočníkov I. Čo nás môžu naučiť matematické súťaže? Aktualizačné vzdelávania si môže škola dohodnúť pre svojich učiteľov v termíne,