Algoritmizácia a programovanie v jazyku Scratch

Obsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka Scratch, nástroje jazyka Scratch, základné programátorské konštrukcie, didaktika výučby, inovatívne prístupy pri výučbe algoritmizácie – bádanie, viditeľné myslenie, práca s chybou, rozvíjanie stratégií na

Ponuka aktualizačných vzdelávaní vo februári 2022

Vo februári 2022 vám ponúkame nasledujúce aktualizačné vzdelávania: Formatívne hodnotenie pre začiatočníkov I. Kompetencie vychovávateľa ŠKD Tvorba aplikačných úloh v matematike Aktualizačné vzdelávania si môže škola dohodnúť pre svojich učiteľov

Ponuka aktualizačných vzdelávaní v januári 2022

V januári 2022 vám ponúkame nasledujúce aktualizačné vzdelávania: Formatívne hodnotenie pre začiatočníkov I. Čo nás môžu naučiť matematické súťaže? Aktualizačné vzdelávania si môže škola dohodnúť pre svojich učiteľov v termíne,

Webinár Zvýšenie motivácie detí na online vyučovaní

Oboznámite sa s rôznymi formami online aktivít, ktoré môžu deťom spestriť hodinu, zvýšiť ich pozornosť, motivovať ich k aktívnej účasti na hodine. Naučíte sa vytvárať vlastné materiály, ale zažijete aj