Algoritmizácia a programovanie v jazyku Scratch

Cieľ vzdelávania: získať základy práce v jazyku Scratch Obsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka Scratch, nástroje jazyka Scratch, základné programátorské konštrukcie, didaktika výučby, inovatívne prístupy pri výučbe algoritmizácie – bádanie,

Klub moderných učiteľov

Spolu s Indíciou pre vás pripravujeme medzipredmetové otvorené Kluby moderných učiteľov.Zo skúsenosti vieme, že pre učiteľov sú spoločné diskusie, zdieľanie myšlienok a nápadov v príjemnom priateľskom prostredí, inšpirovanie a motivovanie

Ponuka aktualizačných vzdelávaní vo februári 2022

Vo februári 2022 vám ponúkame nasledujúce aktualizačné vzdelávania: Formatívne hodnotenie pre začiatočníkov I. Kompetencie vychovávateľa ŠKD Tvorba aplikačných úloh v matematike Aktualizačné vzdelávania si môže škola dohodnúť pre svojich učiteľov

Tvorba aplikačných úloh v matematike

Tomáš Feřtek sa v závere svojej knihy Co je nového ve vzdělávaní pýta, aké otázky si máme klásť, aké riešenia hľadať, aby školy prežili v dnešnom tekutom (=neustále sa meniacom)

Ponuka aktualizačných vzdelávaní v januári 2022

V januári 2022 vám ponúkame nasledujúce aktualizačné vzdelávania: Formatívne hodnotenie pre začiatočníkov I. Čo nás môžu naučiť matematické súťaže? Aktualizačné vzdelávania si môže škola dohodnúť pre svojich učiteľov v termíne,

Webinár Zvýšenie motivácie detí na online vyučovaní

Oboznámite sa s rôznymi formami online aktivít, ktoré môžu deťom spestriť hodinu, zvýšiť ich pozornosť, motivovať ich k aktívnej účasti na hodine. Naučíte sa vytvárať vlastné materiály, ale zažijete aj