Mentoringový program Sprievodca v kariérovom poradenstve

Potreba zavádzania kariérovej výchovy do praxe sa čoraz častejšie dostáva do tém skloňujúcich sa v školskej praxi. Táto téma sa v súčasnej dobe stáva stále viac aktuálnejšou. Človek mnohé veci prehodnocuje, uvedomuje si nevyhnutnosť flexibilne reagovať na zmenu, učí sa prijímať nové životné výzvy v meniacom sa svete. To, ako na zmenu či výzvu vieme zareagovať, súvisí aj s tým, do akej miery sme na ňu pripravení, aká je naša psychická odolnosť a aké stratégie, ktoré nám ju pomáhajú zvládať, máme osvojené. A práve tu nastupuje úloha kariérovej výchovy – ak s ňou vieme efektívne pracovať, slúži spoločne nám aj našim žiakom okrem iného ako obrovský pomocník, či nástroj pri efektívnejšom zvládaní rôznych záťažových situácií, zmien a výziev

Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Martin a Turčianske Teplice sa snaží reagovať na aktuálne výzvy a potreby školskej praxe a preto otvárame v školskom roku 2023/2024 špeciálny mentoringový program Sprievodca v kariérovom poradenstve. Program poskytuje vhľad do problematiky, ujasnenie si kontextu a teoretických východísk pre vlastnú prácu, ale taktiež návodov čo sa týka zavádzania rôznych prístupov a metód do vlastnej praxe kariérového poradcu. Prinášame individuálny prístup a celú radu informácií, ktoré možno aplikovať v rámci kariérového poradenstva a vzdelávania na ZŠ. Akcent je kladený na osobnosť poradcu a jeho kompetencie pre čo najefektívnejšiu prácu vo vzťahu k potrebám generácie súčasných žiakov, budúcich tvorcov trhu práce.

Cieľ programu je zameranie sa na nasledovné témy:

– individuálna práca klientom – úvod do individuálnej práce s klientom – zoznámenie sa zo základnými komunikačnými zručnosťami v poradenskom procese a predstavenie metód poradenského rozhovoru ako kľúčového nástroja pre poradenskú prácu

– skupinové poradenstvo – oboznámite sa s témami práce so skupinou, jej typmi, dynamikou, výhodami a nevýhodami ako aj rizikami ktoré so sebou nesie

– aktivity, ktoré je možné aplikovať v rámci vhodných vyučovacích hodín či iných príležitostí pre ľskupinovú prácu

– diagnostika v poradenstve, práca s kariérovými informáciami a dotkneme sa témy testových metód v poradenstve

– Orientácia v aktuálnych problémoch a trendoch v oblasti kariérovej výchovy, kariérového poradenstva, vzdelávania, odbornej prípravy, zamestnanosti, trhu práce a sociálnych vecí

– Tvorba programu a podporných materiálov pre dlhodobú diagnostiku potenciálu pre OZ a PZ v škole (napr. tvorba portfólií, kariérové karty, a pod.

Individuálny mentoring

– pomoc pri zostavení uceleného programu kariérovej výchovy a poradenstva pre vybranú kategóriu žiakov na celý školský rok

– individuálny mentoring pre 1-2 PZ/OZ z jednej ZŠ, ktorí budú praktizovať kariérové poradenstvo

– tandemový mentoring pri vedení skupinových stretnutí so žiakmi

– Zmapovanie aktuálneho stavu kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v ZŠ, na základe ktorého bude mentorka realizovať ďalšie aktivity a podporu smerom ku škole

– individuálne konzultácie a pomoc pri admistratíve a vyhodnocovaní psychodiagnostických nástrojov využitých v kariérovom poradenstve

– špecifická individuálna a skupinová kariérová-poradenská činnosť

– sieťovanie kariérových poradcov zapojených do programu RCPU

– 2 workshopy zamerané na využívanie nástrojov a techník v praxi kariérového poradcu

 

    Prihláška

    * Požadované