Ponuka vzdelávania

V školskom roku ponúkame školám vzdelávanie v zmysle zákona 138/2019, §90d 

Škola organizuje v školskom roku 2022/2023 aktualizačné vzdelávanie najmenej v rozsahu 20 hodín za jeden školský rok. Obsah aktualizačného vzdelávania je zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. Organizáciu aktualizačného vzdelávania ukončí škola najneskôr 30. júna 2023.

Súčasťou poskytnutia aktualizačného vzdelávania je dodanie potrebnej dokumentácie.

4C
4CCieľ vzdelávania: rozvinúť vybrané soft skills v práci učiteľa prostredníctvom formálneho i neformálneho vzdelávania, poukázaťČítať viac
Algoritmizácia a programovanie v jazyku Scratch
Algoritmizácia a programovanie v jazyku ScratchCieľ vzdelávania: získať základy práce v jazyku Scratch Obsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka ScratchČítať viac

Didaktické reflexívne komunity
Didaktické reflexívne komunityDidaktická reflexia vzniká, keď ako učiteľ reflektujem svoje postupy, všímam si ich detaily a dopady, reakcie žiakov, pričom som v tom zárovČítať viac
Formatívne hodnotenie
Formatívne hodnotenieJedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť uČítať viac

Klíma triedy
Klíma triedyPribúda detí s depresiami, úzkosťou, závislosťou od mobilných telefónov alebo športu. Terapeuti a adiktológovia sa zhodujú, že aj toto je Čítať viac
Kompetencie vychovávateľa ŠKD
Kompetencie vychovávateľa ŠKDCieľ vzdelávania: vedieť uplatniť v praxi legislatívne požiadavky pre danú podkategóriu pedagogického zamestnanca a rozšíriť si portfólioČítať viac

Komunikácia so žiakom
Komunikácia so žiakomVždy hovor ako človek, ktorý sa učí, nie ako človek, ktorý všetko vie. V dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie (Východiská zmien v kurikuČítať viac
Naša škola číta
Naša škola čítaŠkola má veľký potenciál pri utváraní čitateľských návykov. U detí, ktoré nemajú kvalitné rodinné čitateľské zázemie, je škola doČítať viac

Online a offline nástroje v práci učiteľa
Online a offline nástroje v práci učiteľaCieľ vzdelávania: rozšíriť portfólio metód, nástrojov a prostriedkov, podporiť efektívne kombinovanie online a offline nástrojov v záČítať viac
Prevencia rizikového správania v škole
Prevencia rizikového správania v školeCieľ vzdelávania: zvýšiť profesionálnu zdatnosť pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie rizikového správania Obsah vzdelávania: Čítať viac

Riešenie konfliktov
Riešenie konfliktovCieľ vzdelávania: rozpoznať typy konfliktov, osvojiť si zručnosti riešenia konfliktov, rozpoznať kontraproduktívne správanie a manipuláciu aČítať viac
Tvorba aplikačných úloh v matematike
Tvorba aplikačných úloh v matematikeTomáš Feřtek sa v závere svojej knihy Co je nového ve vzdělávaní pýta, aké otázky si máme klásť, aké riešenia hľadať, aby školy preČítať viac

Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaní
Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaníDo zoznamu najviac žiadaných zručností v roku 2030 OECD zaradilo aj vyhodnocovanie a rozhodovanie, nápaditosť a kreativita, aktívne učenie sa Čítať viac