Ponuka aktualizačných vzdelávaní vo februári 2022

Vo februári 2022 vám ponúkame nasledujúce aktualizačné vzdelávania: Formatívne hodnotenie pre začiatočníkov I. Kompetencie vychovávateľa ŠKD Tvorba aplikačných úloh v matematike Aktualizačné vzdelávania si môže škola dohodnúť pre svojich učiteľov

Tvorba úloh v predmetoch na 1. stupni ZŠ

Tomáš Feřtek sa v závere svojej knihy Co je nového ve vzdělávaní pýta, aké otázky si máme klásť, aké riešenia hľadať, aby školy prežili v dnešnom tekutom (=neustále sa meniacom)

Kompetencie vychovávateľa ŠKD

Cieľ vzdelávania: vedieť uplatniť v praxi legislatívne požiadavky pre danú podkategóriu pedagogického zamestnanca a rozšíriť si portfólio aktivít zdieľaním dobrej praxe Obsah vzdelávania: legislatívny rámec a základné dokumenty, vychovávateľ ako