Tomáš Feřtek sa v závere svojej knihy Co je nového ve vzdělávaní pýta, aké otázky si máme klásť, aké riešenia hľadať, aby školy prežili v dnešnom tekutom (=neustále sa meniacom) svete vzdelávania.

Jednou z možností je hľadať postupy, ktoré naučia mozog pracovať s odhadom a porozumením. Aj s nimi vás zoznámi vzdelávanie Tvorba úloh v predmetoch na 1. stupni ZŠ.

Cieľ vzdelávania: prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov zamerané na tvorbu aplikačných úloh a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese

Obsah vzdelávania: charakteristika aplikačnej úlohy, tvorba úloh na rôznych kognitívnych úrovniach (Bloomova taxonómia), analýza testových úloh, matematické súťaže, testovanie žiakov 4.ročníkov

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Miriam Nemlahová, Eva Uličná