Škola má veľký potenciál pri utváraní čitateľských návykov. U detí, ktoré nemajú kvalitné rodinné čitateľské zázemie, je škola dokonca hlavným aktérom. Ak sa venuje vytváraniu čitateľských návykov – rozprávaním či písaním o čítaných knihách – potom sa to jednoznačne pozitívne odráža na miere čítanie u týchto detí. Tradičná slovenská základná škola, resp. výučba v nej, je založená na jednosmernom vzťahu učiteľ – žiak. Vo výučbe chýba dialóg. Čítanie však vytúžený dialóg môže priniesť. Vzdelávanie ponúkne niekoľko techník, postupov, ako tento dialóg otvoriť a následne jemne rozvíjať.

Súčasťou tohto vzdelávania môže byť po dohode zaradené aj vzdelávanie Literárne dielne čítania (v skrátenej podobe).

Cieľ vzdelávania: prostredníctvom rozvíjania čitateľskej a informačnej gramotnosti rozvíjať kľúčové kompetencie, predovšetkým komunikatívnu kompetenciu, kompetencie k učeniu, kompetencie k riešeniu problémov a kompetencie personálne a sociálne, formovať kladný vzťah študentov ku knihe a literatúre, vytvoriť podmienky podporujúce rozvoj individuálnych schopností študentov vrátane študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a študentov nadaných v oblasti čitateľskej a informačnej gramotnosti, posilňovať prácu s čítaním a knihami (cielenou a hodnotnou prácou s čítaním, prítomnosťou dostatočného množstva pútavých kníh, zaujímavými aktivitami)

Obsah vzdelávania: gramotnosť, gramotnosti a ich význam, výber textov s ohľadom na rôzne čitateľské situácie a didaktický potenciál textu, autorský zámer, stratégie čítania, hodnotenie formy a obsahu textov, Podpora samostatného čítania/práce s textom

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Zuzana Herbrychová, Miriam Nemlahová

    Napíšte nám

    * Povinné