Cieľ vzdelávania: rozvinúť vybrané soft skills v práci učiteľa prostredníctvom formálneho i neformálneho vzdelávania, poukázať na dôležitosť vybraných zručností pre súčasný svet

Obsah vzdelávania: rozvoj soft skills/mäkkých zručností v škole – prečo sú pre osobnostný a profesijný rozvoj dôležité; 1C – critical thinking – kritické myslenie, 2C – creativity – kreativita, 3C – collaboration – spolupráca, 4C – communication – komunikácia

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorky: Lenka Mihalicová, Denisa Papíková