Cieľ vzdelávania: získať základy práce v jazyku Scratch

Obsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka Scratch, nástroje jazyka Scratch, základné programátorské konštrukcie, didaktika výučby, inovatívne prístupy pri výučbe algoritmizácie – bádanie, viditeľné myslenie, práca s chybou, rozvíjanie stratégií na analýzu problému, rozklad problému na menšie časti

Cieľová skupina: Vzdelávanie je určené pre kvalifikovaných aj nekvalifikovaných učiteľov informatiky predovšetkým na 2., ale aj na 1. stupni ZŠ.

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 15

Čo je potrebné si priniesť: vlastný notebook

Lektorka: Eva Uličná