Vždy hovor ako človek, ktorý sa učí, nie ako človek, ktorý všetko vie.

V dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie (Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania) sú ciele základného vzdelávania definované tak, aby každý žiak

  • získal rozvinutú všestrannú a funkčnú gramotnosť v súlade s požiadavkami spoločnosti, vedel ju uplatniť v každodennom osobnom a spoločenskom živote a pri napĺňaní svojich osobných, vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych potrieb,
  • mal vybudovaný základný hodnotovo-kultúrny rámec svojej osobnosti, ktorý ho orientuje a sprevádza pri plánovaní a dosahovaní individuálnych životných cieľov, ako aj pri participácii na širších spoločenských, kultúrnych a globálnych aktivitách,
  • získal reálne vedomie o vlastnom osobnostnom potenciáli pre svoj ďalší vzdelávací rast a celostný rozvoj.

Cieľ vzdelávania: udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti komunikácie a interakcie so žiakmi, pripraviť na implementáciu získaných poznatkov a zručností do pedagogickej praxe

Obsah vzdelávania: metódy jednoduchej komunikácie, riešenie rôznych situácií v komunikácii so žiakom, význam empatie a empatických reakcií v komunikácii

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Janka Kamenská Halečková

    Napíšte nám

    * Povinné