V dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie (Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania) sú ciele základného vzdelávania definované tak, aby každý žiak

  1. získal rozvinutú všestrannú a funkčnú gramotnosť v súlade s požiadavkami spoločnosti, vedel ju uplatniť v každodennom osobnom a spoločenskom živote a pri napĺňaní svojich osobných, vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych potrieb,
  2. mal vybudovaný základný hodnotovo-kultúrny rámec svojej osobnosti, ktorý ho orientuje a sprevádza pri plánovaní a dosahovaní individuálnych životných cieľov, ako aj pri participácii na širších spoločenských, kultúrnych a globálnych aktivitách,
  3. získal reálne vedomie o vlastnom osobnostnom potenciáli pre svoj ďalší vzdelávací rast a celostný rozvoj.

Naše Regionálne centrum podpory učiteľov podáva pomocnú ruku nielen formou individuálnej mentoringovej podpory, ale i prostredníctvom viacerých vzdelávaní. Ich absolvovaním získajú účastníci zmysluplný základ, akýsi starter pack k zmene.

Do nášho portfólia patrí i vzdelávanie i Komunikácia so žiakom.

Program vzdelávania je vytvorený tak, aby prostredníctvom zážitkových aktivít či akceptácie skúseností účastníkov boli učiteľ a žiak spojení obojstrannými vzťahmi spolupráce.

Niekoľko myšlienok zo spätných väzieb minulých účastníkov vzdelávania:

  • Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách v skupinách, individuálne. Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej praxi.
  • Na komunikácii so žiakmi treba pracovať, učiť sa počas celej pedagogickej praxe učiteľa. Komunikácia so žiakmi je v mojej praxi veľmi dôležitá.
  • Veľmi zaujímavo podané, akčné, interaktívne. Oceňujem praktické aktivity, ukážky z bežného života.

Motto vzdelávania: „Vždy hovor ako človek, ktorý sa učí, nie ako človek, ktorý všetko vie.“
Oblasť: oblasť Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie

Lektorka: Janka Kamenská Halečková, Janka Učníková

    Napíšte nám

    * Povinné