Jedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť učiť sa, nadobudnúť a nestratiť vnútornú motiváciu pre vzdelávanie, osvojiť si zručnosti potrebné pre život a perspektívne pracovné uplatnenie a celoživotné učenie sa.

Formatívne hodnotenie rozvíja vedomosti a zručnosti, prispieva k dosahovaniu lepších výsledkov, pomáha žiakom identifikovať ich silné a slabé stránky v procese učenia sa, vytvára v triede lepšiu pracovnú klímu, minimalizuje stres a psychický tlak na žiaka, učí samostatnosti, zapája žiakov aktívne do procesu.

Hodnotenie sa stáva formatívnym vtedy, keď sa aktivity vo vyučovaní prispôsobujú tak, aby naplnili potreby žiakov.

Cieľ vzdelávania: zaviesť princípy formatívneho hodnotenia a rastového myslenia, rozšíriť portfólio metód na podporu vnútornej motivácie a hodnotenia učenia sa a pokroku žiakov, používať konkrétne príklady na inšpiráciu pri plánovaní a hodnotení vlastnej činnosti

Obsah vzdelávania: charakteristika formatívneho hodnotenia, zásady formatívneho hodnotenia, stratégie formatívneho hodnotenia (ciele, spätná väzba a zásady poskytovania spätnej väzby, vzájomné hodnotenie, kritériá úspechu, triedne diskusie, sebahodnotenie), nástroje a techniky formatívneho hodnotenia

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorky: Zuzana Herbrychová, Lenka Mihalicová

    Napíšte nám

    * Povinné