Jedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť učiť sa, nadobudnúť a nestratiť vnútornú motiváciu pre vzdelávanie, osvojiť si zručnosti potrebné pre život a perspektívne pracovné uplatnenie a celoživotné učenie sa.

Formatívne hodnotenie rozvíja vedomosti a zručnosti, prispieva k dosahovaniu lepších výsledkov, pomáha žiakom identifikovať ich silné a slabé stránky v procese učenia sa, vytvára v triede lepšiu pracovnú klímu, minimalizuje stres a psychický tlak na žiaka, učí samostatnosti, zapája žiakov aktívne do procesu.

Hodnotenie sa stáva formatívnym vtedy, keď sa aktivity vo vyučovaní prispôsobujú tak, aby naplnili potreby žiakov.

Ak máte záujem zoznámiť sa bližšie so stratégiami a technikami formatívneho hodnotenia a máte potrebu zmeniť spôsob hodnotenia u učiteľov a zapojenie žiakov do procesu hodnotenia ako „vlastníkov“ svojho učenia, sledujte nás.

Oblasť: Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie/Vzdelávací proces a vyučovací proces

Lektorka: Zuzana Herbrychová, Lenka Mihalicová

    Napíšte nám

    * Povinné