Didaktická reflexia vzniká, keď ako učiteľ reflektujem svoje postupy, všímam si ich detaily a dopady, reakcie žiakov, pričom som v tom zároveň v komunite s ostatnými. Nie niekto zvonku, ale učitelia sami pozorujú vlastnú prax na pôde svojej školy a spoločne tvoria akčnú teóriu pre ďalší rozvoj. Na základe toho vznikne autentická vnútorná motivácia pre vlastný profesijný rast či potrebnú zmenu prístupu.

Martin Brestovanský

Cieľ vzdelávania: rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov zamerané na diagnostiku učiteľského kolektívu v kontexte s indikátormi profesijnej učiacej sa komunity /PUK/

Obsah vzdelávania: predstavenie princípov učiacej sa komunity, predstavenie techniky protokolov, vlastná realizácia reflektívnych protokolov v kruhu účastníkov, metareflexia

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorky: Janka Kamenská Halečková, Miriam Nemlahová