Cieľ vzdelávania: rozšíriť portfólio metód, nástrojov a prostriedkov, podporiť efektívne kombinovanie online a offline nástrojov v závislosti od študijných potrieb žiaka/triedy

Obsah vzdelávania: online a offline nástroje – ako prepájať prezenčné a dištančné vzdelávanie – práca s textom – myšlienkové mapy, slovné mraky, interaktívne tabule, brainstorming, práca s obrazom a videom – komixy, avatary, puzzle, infografika, vizualizácia, hry a formuláre – kvízy, ankety, prieskumy, hodnotenie, pracovné listy, prezentačné nástroje – inšpiratívne prezentácie, tvorba flipbookov, lapbookov, rôzne učebné pomôcky – dixit karty, obrázky a kocky, fotografie, google aplikácie

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Lenka Mihalicová, Denisa Papíková