Cloudové riešenia vo vyučovacom procese umožňujú učiteľovi a žiakom dostupnosť učebných materiálov z rôznych zariadení v ľubovoľnom čase. Využívanie cloudového priestoru pri tvorbe a zdieľaní vyučovacích materiálov podporí aktivitu žiakov, podnieti ich k tvorivosti a tímovej spolupráci.

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Janka Majherová, Eva Uličná