Didaktické testy vo vyučovacom procese umožňujú učiteľovi získať spätnú väzbu o procese porozumenia učiva a získaných poznatkoch u žiakov. Využitie počítača a internetu pri tvorbe a zdieľaní testov uľahčuje učiteľovi prípravu, realizáciu a vyhodnotenie testov. U žiakov online forma testovania môže podporiť motiváciu k osvojeniu učiva.

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Janka Majherová, Eva Uličná