Zážitky a osobné skúsenosti sú najprirodzenejším zdrojom poznania. Toto poznanie je trvalejšie ako reprodukované informácie. Práve zážitok je jedným z tých kľúčov, ktorý dokáže žiaka zaujať natoľko, aby so záujmom samo odomklo dvere do sveta nepoznaného a zapamätalo si, čo za dverami našlo.

Zážitkové učenie je výnimočné tým, že odovzdáva žiakom nové vedomosti, poznatky, zručnosti i hodnoty cez emočné zážitky žiakov a vlastné prežívanie. Pri tomto učení je typické, že v centre diania je žiak a má zodpovednosť za svoje učenie.

Učiteľ je tu len ako sprievodca v priebehu procesu získania nových vedomostí.

Cieľ vzdelávania: účastníci spoznajú podmienky efektívneho zážitkového vzdelávania

Obsah vzdelávania: podmienky efektívneho zážitkového vzdelávania, základné princípy, fázy, príprava a realizácia

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Miriam Nemlahová