Učiace sa skupiny

Didaktická reflexia vzniká, keď ako učiteľ reflektujem svoje postupy, všímam si ich detaily a dopady, reakcie žiakov, pričom som v tom zároveň v komunite s ostatnými. Nie niekto zvonku, ale

Klub vedenia škôl

Klub určený pre riaditeľov a zástupcov škôl, no vítaný je každý, kto má chuť a záujem spolupracovať a osobnostné a manažérsky rásť. Dátum a čas konania: 8. 12. 2022 (štvrtok),

Klub vedenia škôl

Klub určený pre riaditeľov a zástupcov škôl, no vítaný je každý, kto má chuť a záujem spolupracovať a osobnostné a manažérsky rásť. Dátum a čas konania: 9. 11. 2022 (streda),

Komunikácia so žiakom

Vždy hovor ako človek, ktorý sa učí, nie ako človek, ktorý všetko vie. V dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie (Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania) sú ciele základného vzdelávania definované

Klíma triedy

Pribúda detí s depresiami, úzkosťou, závislosťou od mobilných telefónov alebo športu. Terapeuti a adiktológovia sa zhodujú, že aj toto je vplyv kovidovej izolácie. Je veľmi dôležité, že sa v rámci

Kompetencie vychovávateľa ŠKD

Cieľ vzdelávania: vedieť uplatniť v praxi legislatívne požiadavky pre danú podkategóriu pedagogického zamestnanca a rozšíriť si portfólio aktivít zdieľaním dobrej praxe Obsah vzdelávania: legislatívny rámec a základné dokumenty, vychovávateľ ako