Nové vzdelávania, prednášky, diskusie, workshopy

Pozrite si našu ponuku aktualizačných vzdelávaní, nájdete medzi nimi veľa noviniek. Okrem aktualizačných vzdelávaní sme pre vás pripravili možnosť absolvovať prednášky, diskusie či workshopy na rôzne témy (čas. dotácia –

Prevencia rizikového správania v škole

Cieľ vzdelávania: zvýšiť profesionálnu zdatnosť pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie rizikového správania Obsah vzdelávania: prevencia rizikového správania – prečo je prevencia dôležitá, prevencia agresívneho správania – agresia, nenávistné prejavy, šikanovanie, kyberšikanovanie,

Online a offline nástroje v práci učiteľa

Cieľ vzdelávania: rozšíriť portfólio metód, nástrojov a prostriedkov učiteľa, podporiť efektívne kombinovanie online a offline nástrojov v závislosti od študijných potrieb žiaka/triedy Obsah vzdelávania: online a offline nástroje – ako prepájať

Učiace sa skupiny

Didaktická reflexia vzniká, keď ako učiteľ reflektujem svoje postupy, všímam si ich detaily a dopady, reakcie žiakov, pričom som v tom zároveň v komunite s ostatnými. Nie niekto zvonku, ale

Algoritmizácia a programovanie v jazyku Scratch

Cieľ vzdelávania: získať základy práce v jazyku Scratch Obsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka Scratch, nástroje jazyka Scratch, základné programátorské konštrukcie, didaktika výučby, inovatívne prístupy pri výučbe algoritmizácie – bádanie,

4C

Cieľ vzdelávania: rozvinúť vybrané soft skills v práci učiteľa prostredníctvom formálneho i neformálneho vzdelávania, poukázať na dôležitosť vybraných zručností pre súčasný svet Obsah vzdelávania: rozvoj soft skills/mäkkých zručností v škole – prečo

Knižnica pre všetkých

Od 1. 2. otvárame našu knižnicu pre všetkých. V knižnicu nájdete množstvo podnetných kníh z oblasti pedagogiky, didaktiky, ale i kritického myslenia či sebarozvoja. Ponuku kníh nájdete na našej stránke. Knihy si bude

Ako na výberové konanie

V spolupráci s A. Schovancovou, manažérkou ľudských zdrojov (https://www.denproskolu.cz/dobrovolnik/andrea-schovancova), sme pripravili webinár Ako na výberové konanie. A. Schovancová ponúkne pár tipov, ako postupovať pri výberovom konaní tak, aby sa našiel

Klub moderných učiteľov

Spolu s Indíciou pre vás pripravujeme medzipredmetové otvorené Kluby moderných učiteľov.Zo skúsenosti vieme, že pre učiteľov sú spoločné diskusie, zdieľanie myšlienok a nápadov v príjemnom priateľskom prostredí, inšpirovanie a motivovanie