Pozorovali ste už niekedy skupinku detí rôzneho veku, ktoré sa spolu učia? Je úžasné, ako zvládajú medzi sebou komunikáciu, dohodnú sa, spolupracujú, riešia konflikty, nastavujú si pravidlá, menia ich v priebehu aktivít, či úloh aby vyhovovali každému v skupine. Dokážu medzi sebou to, čo často ani my dospelí nevieme.

Naši žiaci sú schopní učiť sa efektívne navzájom.

Základný princíp rovesníckeho vzdelávania spočíva v tom, že v určitej téme žiaci vzdelávajú ostatných žiakov triedy, školy, prípadne realizujú vzdelávacie aktivity v širšej komunite a sú hlavne svojimi spolužiakmi často oveľa viac akceptovaní než dospelí lektori.

Rovesnícke vzdelávanie má veľký význam z hľadiska efektívnosti šírenia informácií a zahŕňa v sebe aj prvky dobrovoľníctva.

Rovesnícke vzdelávanie významne zlepšuje komunikačné a organizačné zručností nositeľov rovesníckeho vzdelávania a rozvíja ich zručnosti pre 21. storočie: tvorivosť a inovatívnosť, kritické myslenie, riešenie problémov a rozhodovanie, komunikáciu, tímovú prácu, digitálnu a mediálnu gramotnosť, ale hlavne zručnosti pre život.

Cieľ vzdelávania: účastníci spoznajú, ako viesť svojich žiakov k zmysluplnému rovesníckemu vzdelávaniu

Obsah vzdelávania: koncept rovesníckeho vzdelávania, plusy a mínusy rovesníckeho vzdelávania, odporúčania

Cieľová skupina: kategória učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

podkategória učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Rozsah: 10 hodín (2 x 5 vyučovacích hodín)

Min. počet účastníkov: 8

Max. počet účastníkov: 20

Lektorka: Lenka Mihalicová, Denisa Papíková