Práca s chybou

Chyba pri akejkoľvek ľudskej činnosti je prirodzený jav, najmä keď sa človek túto činnosť ešte len učí. Ak je s chybou dobre naložené, je vítaným spoločníkom na ceste k porozumeniu.

Rovesnícke vzdelávanie

Pozorovali ste už niekedy skupinku detí rôzneho veku, ktoré sa spolu učia? Je úžasné, ako zvládajú medzi sebou komunikáciu, dohodnú sa, spolupracujú, riešia konflikty, nastavujú si pravidlá, menia ich v

Wellbeing/Wellbeing v školskom prostredí

Ponúkame vám vzdelávanie k súčasnej a veľmi aktuálnej téme – ako dosiahnuť to, aby sme boli vo svojom osobnom a pracovnom živote spokojní a šťastní, jednoducho, aby sme boli v

Prevencia rizikového správania v škole

Cieľ vzdelávania: zvýšiť profesionálnu zdatnosť pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie rizikového správania Obsah vzdelávania: prevencia rizikového správania – prečo je prevencia dôležitá, prevencia agresívneho správania – agresia, nenávistné prejavy, šikanovanie, kyberšikanovanie,

Online a offline nástroje v práci učiteľa

Cieľ vzdelávania: rozšíriť portfólio metód, nástrojov a prostriedkov učiteľa, podporiť efektívne kombinovanie online a offline nástrojov v závislosti od študijných potrieb žiaka/triedy Obsah vzdelávania: online a offline nástroje – ako prepájať

Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaní

Do zoznamu najviac žiadaných zručností v roku 2030 OECD zaradilo aj vyhodnocovanie a rozhodovanie, nápaditosť a kreativita, aktívne učenie sa či originalitu. Práve nápaditosť či kreativita sú tie oblasti, v