Riešenie konfliktov

Cieľ vzdelávania: rozpoznať typy konfliktov, osvojiť si zručnosti riešenia konfliktov, rozpoznať kontraproduktívne správanie a manipuláciu a vedieť sa jej ubrániť Obsah vzdelávania: typy konfliktov, zručnosti riešenia konfliktov, kontraproduktívne správanie, manipulácia Cieľová

Prevencia rizikového správania v škole

Cieľ vzdelávania: zvýšiť profesionálnu zdatnosť pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie rizikového správania Obsah vzdelávania: prevencia rizikového správania – prečo je prevencia dôležitá, prevencia agresívneho správania – agresia, nenávistné prejavy, šikanovanie, kyberšikanovanie,

Online a offline nástroje v práci učiteľa

Cieľ vzdelávania: rozšíriť portfólio metód, nástrojov a prostriedkov, podporiť efektívne kombinovanie online a offline nástrojov v závislosti od študijných potrieb žiaka/triedy Obsah vzdelávania: online a offline nástroje – ako prepájať prezenčné

Didaktické reflexívne komunity

Didaktická reflexia vzniká, keď ako učiteľ reflektujem svoje postupy, všímam si ich detaily a dopady, reakcie žiakov, pričom som v tom zároveň v komunite s ostatnými. Nie niekto zvonku, ale

Algoritmizácia a programovanie v jazyku Scratch

Cieľ vzdelávania: získať základy práce v jazyku Scratch Obsah vzdelávania: rozvoj algoritmického myslenia prostredníctvom jazyka Scratch, nástroje jazyka Scratch, základné programátorské konštrukcie, didaktika výučby, inovatívne prístupy pri výučbe algoritmizácie – bádanie,

4C

Cieľ vzdelávania: rozvinúť vybrané soft skills v práci učiteľa prostredníctvom formálneho i neformálneho vzdelávania, poukázať na dôležitosť vybraných zručností pre súčasný svet Obsah vzdelávania: rozvoj soft skills/mäkkých zručností v škole – prečo

Formatívne hodnotenie

Jedným zo základných cieľov zmeny kurikula základného vzdelávania je, aby každý žiak bez rozdielu mal príležitosť rozvinúť schopnosť učiť sa, nadobudnúť a nestratiť vnútornú motiváciu pre vzdelávanie, osvojiť si zručnosti

Tvorivý učiteľ v primárnom vzdelávaní

Do zoznamu najviac žiadaných zručností v roku 2030 OECD zaradilo aj vyhodnocovanie a rozhodovanie, nápaditosť a kreativita, aktívne učenie sa či originalitu. Práve nápaditosť či kreativita sú tie oblasti, v

Komunikácia so žiakom

Vždy hovor ako človek, ktorý sa učí, nie ako človek, ktorý všetko vie. V dokumente Vzdelávanie pre 21. storočie (Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania) sú ciele základného vzdelávania definované

Klíma triedy

Pribúda detí s depresiami, úzkosťou, závislosťou od mobilných telefónov alebo športu. Terapeuti a adiktológovia sa zhodujú, že aj toto je vplyv kovidovej izolácie. Je veľmi dôležité, že sa v rámci